Algemene Voorwaarden

 1. Toepasselijkheid
  1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel
  uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door
  gevestigd Dekker ICL handelend onder Dekker Pepper en Heetste Peper.nl te Zoetermeer verder te
  noemen “gebruiker”, te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en
  schriftelijk anders is overeengekomen.
  1.2. In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere
  (rechts)persoon die bij of via gebruiker goederen bestelt en/of koopt.
  1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat
  uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Totstandkoming en wijziging overeenkomst
  2.1 Alle aanbiedingen en offertes door gebruiker, in welke vorm ook gedaan, zijn
  vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door
  schriftelijke (order)bevestiging van gebruiker of door feitelijke uitvoering door gebruiker
  komt een overeenkomst tot stand.
  2.2 Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen
  daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en
  daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter
  indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van gebruiker.
  2.3 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van gebruiker
  ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot
  schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.
 3. Uitvoering van de overeenkomst.
  3.1 Goederen gelden als geleverd, zodra gebruiker de klant ervan in kennis heeft
  gesteld dat de zaken, al dan niet nog geheel of gedeeltelijk te monteren, bij gebruiker of bij
  een derde klaar staan om door de klant te worden afgehaald of om in opdracht van de klant
  te worden verzonden. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico
  van de klant.
  3.2 Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat gebruiker het transport van de
  producten verzorgt, zijn zowel de kosten als het risico van verlies of schade tijdens het
  transport voor rekening van de klant.
  3.3 De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of
  anderszins wordt door gebruiker steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen
  zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.
  Betaling
  4.1 Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 5 dagen na factuurdatum. De klant is
  niet gerechtigd om enige vordering op gebruiker te verrekenen met de door gebruiker in
  rekening gebrachte bedragen.
  4.2 Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door gebruiker aangewezen
  bank- of girorekening of via Ideal / Mollie.
  4.3 Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim
  zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.
  Aansprakelijkheid
  www.heetstepeper.nl is niet aansprakelijk te stellen voor de levering van de
  zaden/producten en ook niet voor schades die voorvloeien uit de geleverde zaden /
  producten , peper /paprika zaden.