Disclaimer

Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  o de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink
  naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop
  te laten gelden;
  o de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
  o gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen,
  lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren),
  verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden,
  van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv.
  kopen, huren);
  o u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die
  de webpagina gebruikt;
  o de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluidsen/of videofragmenten en/of andere objecten;
  o schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder
  meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander
  economisch nadeel.
 2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te
  gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te
  actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het
  mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze
  zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de
  deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud
  is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
 5. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden
  toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het
  gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te
  kunnen raadplegen.
 6. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem
  gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder
  voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de
  gevolgen van verandering of beëindiging.
 7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor
  kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling
  houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud
  daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy,
  publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U
  bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen
  de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina
  zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de
  toegang tot de webpagina monitoren.
  10.U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders,
  handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en
  vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen,
  veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d.
  die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik
  van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de
  rechten van derden.